Home

Exodus 3 statenvertaling

Exodus Chapter 3 - STATENVERTALING. Read the Bible. Ask a Question. Get an Answer. Questions. Ask a Question Got a Bible related Question? Need some help understanding theology? Ask Us! Last Week's Top Questions . What can we learn about Micah's view of God in this passage? Micah 7:18-20 ; What is the meaning of Elohim? What does Apostle John mean or refers to when he says, All wrongdoing. En zij zullen uw stem horen; en gij zult gaan, gij en de oudsten van Israël, tot den koning van Egypte en gijlieden zult tot hem zeggen: De HEERE, de God der Hebreeën, 25is ons ontmoet; zo laat ons nu toch gaan 26den weg van drie dagen in de woestijn, opdat wij den HEERE onzen God offeren. 19. Doch Ik weet dat de koning van Egypte ulieden niet zal. Exodus 3 - Statenvertaling Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting) The Burning Bush - En Mozes hoedde de kudde van Jethro, zijn schoonvader, de priester in Midian; en hij leidde de kudde achter de woestijn, en hij kwam aan den berg Gods, aan Horeb. En de Engel des HEEREN verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een braambos; en hij zag, en ziet, het braambos. Exodus 3:1-15. 1 Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe hinter die Wüste und kam an den Berg Gottes, Horeb. 2 Und der Engel des HERRN erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Busch

Exodus 3. 1 Und Mose weidete die Herde Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian. Und er trieb die Herde hinter die Wüste und kam an den Berg Gottes, an den Horeb. 2 Da erschien ihm der Engel Jehovas in einer Feuerflamme mitten aus einem Dornbusche; und er sah: und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer, und der Dornbusch wurde. Exodus, het tweede boek uit de Pentateuch, is vooral het verhaal van Mozes. In dit bijbelboek wordt verteld over de uittocht van het joodse volk uit Egypte, waar het in slavernij leefde, en over de daaropvolgende gebeurtenissen in de woestijn. Het is vermoedelijk gebaseerd op een historische gebeurtenis in de 13e eeuw v.C

Exodus 3:14 Da sprach Gott zu Mose: Ich bin, der ich bin. Und er sprach: Also sollst du zu den Kindern Israel sagen: Ich bin hat mich zu euch gesandt. Read verse in Elberfelder 1905 (German) Und er sprach: Also sollst du zu den Kindern Israel sagen: Ich bin hat mich zu euch gesandt 3 Mozes zei: Laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken, waarom de doornstruik niet verbrandt. 4 Toen de HEERE zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei: Mozes, Mozes! Hij zei: Zie, hier ben ik! 5 Joz. 5:15 En Hij zei: Kom hier niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat, is heilige grond

Exodus Chapter 3 - STATENVERTALIN

Exodus 3:14-15 Da sprach Gott zu Mose: Ich bin, der ich bin. Und er sprach: Also sollst du zu den Kindern Israel sagen: Ich bin hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose: Also sollst du zu den Kindern Israel sagen: Jehova, der Gott eurer Väter, Read verse in Elberfelder 1905 (German Exodus 3:1-8 Und Mose weidete die Herde Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian. Und er trieb die Herde hinter die Wüste und kam an den Berg Gottes, an den Horeb. Da erschien ihm der Engel Jehovas in einer Feuerflamme mitten aus einem Dornbus... Read verse in Elberfelder 1905 (German Exodus 3. 3:1. En Mozes hoedde de kudde van Jethro, zijn schoonvader, den priester in Midian; en hij leidde de kudde achter de woestijn, en hij kwam aan den berg Gods, aan Horeb. Now Moses kept the flock of Jethro his father in law, the priest of Midian: and he led the flock to the backside of the desert, and came to the mountain of God, even to Horeb. 3:2. En de Engel des HEEREN verscheen hem. Exodus 3. 3:1. En Mozes hoedde de kudde van Jethro, zijn schoonvader, den priester in Midian; en hij leidde de kudde achter de woestijn, en hij kwam aan den berg Gods, aan Horeb. А Мойсей пас отару тестя свого Їтра, жерця Мідіянського. І провадив він цю отару за пустиню, і прийшов був до Божої гори. Exodus 3. 3:1. En Mozes hoedde de kudde van Jethro, zijn schoonvader, den priester in Midian; en hij leidde de kudde achter de woestijn, en hij kwam aan den berg Gods, aan Horeb. Inalagaan nga ni Moises ang kawan ni Jethro na kaniyang biyanan, na saserdote sa Madian: at kaniyang pinatnubayan ang kawan sa likuran ng ilang, at napasa bundok ng Dios, sa Horeb. 3:2. En de Engel des HEEREN.

Exodus Chapter 35 - STATENVERTALING. Read the Bible. Ask a Question. Get an Answer. Questions. Ask a Question Got a Bible related Question? Need some help understanding theology? Ask Us! Last Week's Top Questions . What response can I give to my 11-year-old when he says, I can't be a Christian because God has a standard too high to actually be a true Christian. Our sin nature is too powerful. Exodus 3. 3. 1 Mozes nu was gewoon de kudde van zijn schoonvader Jetro, de priester van Midjan, te hoeden. Eens, toen hij de kudde naar de overkant van de woestijn geleid had, kwam hij bij de berg Gods, Horeb. 2 Daar verscheen hem de Engel des Heren als een vuurvlam midden uit een braamstruik. Hij keek toe, en zie, de braamstruik stond in brand. Exodus Chapter 34 - STATENVERTALING. Read the Bible. Ask a Question. Get an Answer. Questions. Ask a Question Got a Bible related Question? Need some help understanding theology? Ask Us! Last Week's Top Questions . What response can I give to my 11-year-old when he says, I can't be a Christian because God has a standard too high to actually be a true Christian. Our sin nature is too powerful. Exodus Chapter 30 - STATENVERTALING. Read the Bible. Ask a Question. Get an Answer. Questions. Ask a Question Got a Bible related Question? Need some help understanding theology? Ask Us! Last Week's Top Questions . Are those who chose not to take the vaccine spiritually wrong? Potatoes are not a seed bearing plant, are they biblically unclean? Why did Jesus refuse to answer Herod according to.

Exodus 33 Statenvertaling - looking for -exodus? we have almost everything on ebay

Exodus 3 Exodus 3. HSV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Herziene Statenvertaling (HSV) Mozes door God geroepen bij de Horeb. 3 1 En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn, en hij kwam bij de berg van God, de Horeb. 2 En de Engel van de HEERE verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een. Exodus 3 Statenvertaling (SV1750) 1. En Mozes hoedde de kudde van Jethro, zijn schoonvader, den priester in Midian; en hij leidde de kudde achter de woestijn, en hij kwam aan den berg Gods, aan Horeb. 2. En de Engel des HEEREN verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een braambos; en hij zag, en ziet, het braambos brandde in het vuur, en het braambos werd niet verteerd. 3. En Mozes. Exodus 20. 1 Toen sprak God al deze woorden, zeggende: 2 Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. 3 Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. 4 Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van. Exodus 3:14 KJV (i) 14 And God said unto Moses, I AM THAT I AM: and he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I AM hath sent me unto you. Online Parallel Study Bibl Exodus 31. 2 Zie, Ik heb met name geroepen Bezaleël, den zoon van Uri, den zoon van Hur, van den stam van Juda. 3 En Ik heb hem vervuld met den Geest Gods, met wijsheid, en met verstand, en met wetenschap, namelijk in alle handwerk; 4 Om te bedenken vernuftigen arbeid; te werken in goud, en in zilver, en in koper, 5 En in kunstige.

Éxodus 3 GBS Bijbel Online - bijbel-statenvertaling

Word Search by Letters. How to make the process of word search accurate. Enter the letters you know in the order in which they are found in the word 3. Mozes door God geroepen bij den Horeb. 1 En Mozes hoedde de kudde van Jethro, zijn schoonvader, den priester in Midian; en hij leidde de kudde achter de woestijn, en hij kwam aan den berg Gods, aan Horeb.. 2 En de Engel des HEEREN verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een braambos; en hij zag, en ziet, het braambos brandde in het vuur, en het braambos werd niet verteerd Hoofdstuk: Exodus 3. En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn, en hij kwam bij de berg van God, de Horeb. En de Engel van de HEERE verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe, en zie, de doornstruik brandde in het vuur. Statenvertaling met kanttekeningen. Op deze site kunt u de Statenvertaling met (of zonder) kanttekeningen raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting). Deze editie is volledig gecontroleerd aan de hand van de uitgave van 1657, waarin de drukfouten uit de eerste uitgave van 1637 hersteld zijn. Bijbelboek: Zoeken Statenvertaling en kanttekeningen. Op deze site kunt u online. Exodus Leviticus Numeri (zie bijvoorbeeld 1 Kor. 1:18 en 2 Petrus 3:9). Mogelijk heeft hier de afhankelijkheid van de Statenvertaling van de Deux Aes Vertaling (1562) hier een grotere rol gespeeld dan het streven naar concordantie. 17 Luk. 9:56; Joh. 9:39; 12:47; 1 Joh. 4:14 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door.

Enkele gedachten bij Exodus 3. Enkele meditatieve gedachten bij Exodus 3. Een lange tijd, zo heeft het geduurd. Een tijd van zuchten en schreeuwen tot God. Zuchten en schreeuwen tot de Here, omdat het volk slaaf gemaakt is, hard moet werken. En als de farao overlijdt, die hen tot slaaf gemaakt had, wordt het alleen maar erger Moses Berufung - Predigt über Exodus 3,1-14 von Esther Kuhn-Luz . Link zur Online-Bibel Online-Bibel der deutschen Bibelgesellschaft. Link zur Online-Bibel. Online-Bibel der deutschen Bibelgesellschaft. Information. Datum 05.02.2017. Reihe: 2016/2017 Reihe 3. Kapitel / Verse: 3,1-14. Weitere Predigten. Moses Berufung was hat das mit mir zu tun ? - Predigt über Exodus 3,1-14 von Uwe Tatjes. Alleen: cultuur en taal veranderen. De Bijbel met uitleg zorgt ervoor dat iedereen de Statenvertaling kan begrijpen. Bij elke tekst een korte uitleg; Synoniemen bij verouderde woorden; Kaders met achtergrondinformatie om de historische achtergrond te begrijpen; Thema's. Thema's uit de Bijbel. 42 items GENESIS. 37 items EXODUS. 26 items LEVITICUS. 36 items NUMERI. 31 items DEUTERONOMIUM. 26. Meer informatie over de Herziene Statenvertaling, over de geschiedenis van dit project en over het karakter van de herziening is te vinden op de website van de Stichting Herziening Statenvertaling en uitgeverij Jongbloed: Statenvertaling.nu. Vernieuwde uitgaven in 2017 Uitgeverij Royal Jongbloed kondigt aan dat de Bijbels in de Herziene Statenvertaling zes jaar na de officiële presentatie in. Bible Book List. Genesis; Exodus; Leviticus; Numbers; Deuteronomy; Joshua; Judges; Ruth; 1 Samuel; 2 Samue

Exodus 3:1-22. Mozes door God geroepen bij den Horeb ; En Mozes hoedde de kudde van Jethro, zijn schoonvader, den priester in Midian; en hij leidde de kudde achter de woestijn, en hij kwam aan den berg Gods, aan Horeb. En de Engel des Heeren verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een braambos; en hij zag, en ziet, het braambos brandde in het vuur, en het braambos werd niet verteerd. Exodus to Deuteronomy. A Feminist Companion to the Bible. The Feminist Companion to the Bible 2,5. Academic Press, Sheffield 2000, ISBN 1-84127-079-2. Christoph Dohmen: Exodus 19-40 (= HThKAT. Band 2). Herder, Freiburg i. Br. u. a. 2004, ISBN 3-451-26805-1. Cornelis Houtman: Exodus. 4 Bde. Historical Commentary on the Old Testament, 3. Transl.

Exodus 3:12 HSV En Hij zei: Voorzeker, Ik zal met u zijn, en dit zal voor u het teken zijn dat Ík u gezonden heb: Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. HSV: Herziene Statenvertaling Exodus 14:14 in de Herziene Statenvertaling (2010): Naast deze kleinere wijzigingen geef ik een voorbeeld (uit vele) van een grotere wijziging, namelijk Jesaja 3:4. De Statenvertaling heeft: 'En Ik zal jongelingen stellen [tot] hun vorsten, en kinderen zullen over hen heersen.' In de herziening is 'kinderen' gewijzigd in 'willekeur': 'Ik zal jongens aanstellen als hun vorsten. Statenvertaling luisterbijbel is gestart vanwege de vraag naar -en het gemis van- een online beschikbare, goed beluisterbare versie van Gods Woord in de Statenvertaling. De Bijbelvertaling die door de eeuwen heen betrouwbaar is gebleken, en velen tot zegen is (geweest), en die tevens grote invloed heeft gehad in het Nederlands taalgebied. En ook vandaag nog wordt de Statenvertaling door.

Exodus 3 - Statenvertaling met kanttekeninge

 1. Exodus 3. 3. Mozes door God geroepen bij de Horeb. 1 En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn, en hij kwam bij de berg van God, de Horeb. 2 En de Engel van de HEERE verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik
 2. Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 3 Efez. 1:15. Filipp. 1:3. 1 Thess. 1:2. 2 Thess. 1:3. Wij danken den God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, altijd voor u biddende; 4 Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben, en van de liefde, die gij hebt tot alle heiligen. 5 Om de hoop, 1 Petr. 1:4. die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij te voren.
 3. Bij Bijbelhoek kun je de HSV Bijbel gratis online lezen op een gebruiksvriendelijke manier. De Herziene Statenvertaling HSV) is één van de beste vertalingen in de Nederlandse taal. Heb jij het al gelezen
 4. Statenvertaling editie 1977. Een recentere modernisering is de zogenaamde Tukker-uitgave, welke in 1977 uitgegeven is Exodus 20:2-3 Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. Ik ben de HERE, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn.
 5. JHWH. Het artikel God (jodendom) behandelt het godsbegrip binnen het jodendom. JHWH of JHVH komt van de Hebreeuwse lettercombinatie יהוה Jod-Hee-Waw-Hee en is in de Hebreeuwse Bijbel de naam van God. Deze lettercombinatie wordt ook wel tetragram (maton) genoemd ( Grieks: τετραγράμματον, woord van vier letters )

The Burning Bush - Exodus 3 - STATENVERTALIN

 1. Bijbel (christendom) De Bijbel is het heilige boek van het christendom. Het is een van de invloedrijkste boeken ter wereld, het meest verspreide boek ooit en het eerste boek dat werd vervaardigd met de boekdrukkunst . De Bijbel bestaat uit twee delen: het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Deze zijn samengesteld uit theologisch -bedoelde.
 2. Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua 3 Gedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het, en Vers 19. bekeer u. Indien gij dan niet waakt, zo zal Ik over u komen Matt. 24:43. 1 Thess. 5:2. 2 Petr. 3:10. Openb. 16:15. als een dief, en gij zult niet weten, op wat ure Ik over u komen zal. 4 Doch gij hebt enige weinige namen ook te Sardis, die hun klederen niet bevlekt.
 3. De uittocht uit Egypte (Hebreeuws: יציאת מצרים, Jetsi'at Mitzrajiem) of exodus (Grieks: ἔξοδος; exodos, weg uit) is het verhaal uit de Hebreeuwse Bijbel over het vertrek van de Israëlieten uit het oude Egypte.In de strikte betekenis van het woord heeft de term alleen betrekking op het vertrek uit Egypte zoals beschreven in Exodus; in bredere zin heeft de term ook betrekking.

Ontstaan. Op initiatief van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond heeft de Stichting Herziene Statenvertaling de Statenvertaling van de Bijbel herzien. Met deze herziening, waaraan in 2002 werd begonnen, wordt beoogd de interesse van de huidige en komende generatie bij de Statenvertaling te bewaren BIBLIJA.net - the Bible on the Internet. Place Search. Word Search. Passage: Compact display. Versions: GNB CEV WEB ASV KJV GNB-UK CEV-UK SEG L45 RUS HKS RCB VLC LIT. Language Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 3 Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen. 4 Hoelang bedenkt u nog kwaad tegen een man? U zult allen gedood worden; u zult zijn als een hellende wand, een instortende muur. 5 Zeker, zij beraadslagen om hem van zijn hoogte af te stoten. Zij scheppen behagen in leugen; met hun mond. Exodus 1. De namen en het getal der kinderen Israëls die in Egypte kwamen, en hun vermenigvuldiging, vs. 1, enz. Hoe Farao poogt hen te onderdrukken, maar tevergeefs, 8. Farao beveelt de vroedvrouwen alle knechtjes te doden, zo haast als zij zouden geboren zijn, 15. Maar zij behouden hen in het leven, 17. God zegent de vroedvrouwen, 21 EXODUS 3:14. EXODUS 3:14 SV-RJ. En God zeide tot Mozes: IK ZAL ZIJN, DIE IK ZIJN ZAL! Ook zeide Hij: Alzo zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: IK ZAL ZIJN heeft mij tot ulieden gezonden! SV-RJ: Statenvertaling Jongbloed-editie . Vertaling. Annuleren. Bijbeltaal Nederlands. Wijzig Taal {{#items}} {{local_title}} {{/items}} ← Taal. Annuleren {{#items}} {{local_name}} {{/items}} Delen.

Exodus 3:1-15 - LUT - Mose aber hütete die Schafe Jethros

Exodus 17 Exodus 17. HSV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Herziene Statenvertaling (HSV) Water uit de rots bij de Horeb. 17 1 Daarna brak heel de gemeenschap van de Israëlieten uit de woestijn Sin op en trok van rustplaats tot rustplaats, 17:1 van rustplaats tot rustplaats - Letterlijk: naar hun rustplaatsen. op bevel van de HEERE, en zij sloegen hun kamp op in Rafidim. Daar was echter. Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 3 En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam, met de woorden: Ps. 111:2; 139:14 Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; Ps. 145:17 rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen! 4 Jer. 10:7 Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken. Exodus 12 Exodus 12. HSV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Herziene Statenvertaling (HSV) 12 Instelling van het Pascha. 12 1 De HEERE zei tegen Mozes en tegen Aäron in het land Egypte: 2 Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. 3 Spreek tot heel de gemeenschap van Israël: Op de tiende dag van deze maand moet ieder. Exodus 23 Het tweede boek van Mozes Exodus. HSV Wetten inzake laster en vals getuigenis. 1 U mag geen vals gerucht verspreiden, en u mag een schuldige niet uw hand reiken door een misdadige getuige te zijn. 2 U mag de meerderheid niet volgen in het kwaad, en u mag in een rechtszaak niet zo antwoorden dat u zich schikt naar de meerderheid om zo het recht te buigen. 3 Lev. 19:15 U mag een arme.

Exodus 3 - ELB Bible - Bible Study Tool

En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden 3 mei 2020. De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen. En jullie hoeven zelf niets te doen, want de Heer zal voor jullie vechten. De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn. De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn. De Heer zal voor jullie strijden. Wees maar rustig, jullie hoeven zelf niets te doen

Inside your wordpress admin and go to Plugins->Add new. Search for: Bible Link Multilingual by GlobalRize. Install and activate the plugin. Or, download Bible Link Multilingual from wordpress.org and install the plugin: Extract the downloaded zip file. Move the extracted bible-link-multilingual folder to your wp-content/plugins folder Exodus (Oudgrieks: ἔξοδος, exodos, uittocht) is het tweede boek van de Hebreeuwse Bijbel.In het Hebreeuws heet dit boek שמות, sjemot, namen, naar het eerste woord van de Hebreeuwse tekst, in het Nederlands: Dit zijn de namen [sjemot] van de zonen van Israël..... Exodus vertelt het verhaal van het vertrek van de Israëlieten uit het Oude Egypte naar het Beloofde Land Kanaän. Exodus 20 ©. 2 'Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde. Tobit of Tobia is een boek dat als deuterocanoniek boek deel uitmaakt van het Oude Testament in de katholieke en orthodoxe traditie. De meeste protestanten beschouwen het als een apocrief geschrift.. Het boek maakte ook deel uit van de Griekse vertaling van de Bijbel de Septuagint en is waarschijnlijk geschreven tussen 225 en 175 v. Chr. Bij Qumran zijn fragmenten gevonden van Tobit in de. Matteüs. 6. 6 1. Icon--caret-down. Icon--close. 6:1 Mat. 23:5. Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. 2 Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door.

Exodus - Statenvertalin

Exodus 31 Exodus 31. HSV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Herziene Statenvertaling (HSV) 31 De roeping van Bezaleël en Aholiab. 31 1 Daarna sprak de HEERE tot Mozes: 2. 31:2 . Ex. 35:30 1 Kron. 2:20 Zie, Ik heb Bezaleël, de zoon van Uri, de zoon van Hur, uit de stam Juda, bij zijn naam geroepen. 3 Ik heb hem vervuld met de Geest van God, met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei. 12 1 De HEER zei tegen Mozes en Aäron, nog in Egypte: 2 'Voortaan moet deze maand bij jullie de eerste maand van het jaar zijn. 3 Zeg tegen de hele gemeenschap van Israël: Op de tiende van deze maand moet elke familie een lam of een bokje uitkiezen, elk gezin één. 4 Gezinnen die te klein zijn om een heel dier te eten, nemen er samen met hun naaste buren een, rekening houdend met het.

Esther 3. Dit hoofdstuk voorgelezen (v): Haman wordt zeer hoog verheven door den koning, vs. 1. Al de hovelingen buigen zich voor hem neder, uitgezonderd Mordechai, 2. Hierover vertoornt zich Haman zeer, 5. Hij zoekt niet alleen Mordechai, maar al de Joden uit te roeien, 6. En hij laat het lot hierover werpen, 7 Jozua 3 - Statenvertaling. Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting). Bijbelboek: Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuël 2 Samuël 1 Koningen 2 Koningen 1 Kronieken 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther Job Psalmen. Psalm 3. David klaagt over de menigte en trotsheid zijner vijanden; troost en sterkt zich daartegen door zijn vertrouwen en gerustheid in God en veelvoudige ondervinding van Zijn genadigen bijstand in verleden tijden, en bidt om zijn en der kerke behoudenis. 1 EEN psalm van David, als hij a vlood voor het aangezicht van zijn zoon Absalom

Amos 3 - Statenvertaling. Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting). Bijbelboek About 75 pieces in each pack consisting of (~69) non-round beads, (3) 3 feet nylon ropes and (3) sets of breakaway dye free clasps so you can make your own inexpensive jewelry and accessory - in fact, kids have created many patterns and designs from a single set, enjoy those moments! SAFE amp; FUNCTIONAL - Unlike wooden or metal materials, our silicone BPA free beads can be used as wearable. Ruth 3 - Statenvertaling. Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting). Bijbelboek: Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuël 2 Samuël 1 Koningen 2 Koningen 1 Kronieken 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther Job Psalmen.

Exodus 3:14 - ELB - Da sprach Gott zu Mose: Ich bin, der

 1. Titus 3 - Statenvertaling. Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting). Bijbelboek: Hoofdstuk: 1 2 3 Inleiding Bijbelboek: Weergave: Met kanttekeningen Parallel Zonder kanttekeningen Alleen Bijbeltekst: Titus 3. Dit hoofdstuk voorgelezen (v): 1 Hij vermaant Titus zijn toehoorders te willen inscherpen.
 2. Jesaja 3. Dit hoofdstuk voorgelezen (m): Zware en menigerlei dreigingen en straffen, die den Joden zouden overkomen, zo het gemene volk als den regenten, vanwege hun menigvuldige zonden, vs. 1, enz. Maar de rechtvaardigen worden getroost, 10. Inzonderheid worden de vrouwspersonen grotelijks gedreigd, vanwege haar pracht en hovaardij, 16
 3. Exodus 3 EN Mozes hoedde de kudde van zijn schoonvader Jethro, den priester in Midian; en hij leidde de kudde achter de woestijn en hij kwam aan den berg Gods, tot Horeb. Exodus 4 TOEN antwoordde Mozes en zeide: Maar zie, zij zullen mij niet geloven, noch mijn stem horen; want zij zullen zeggen: De HEERE is u niet verschenen
 4. Exodus 14:15-31 God said to Moses: Why cry out to me? Speak to the Israelites. Order them to get moving. Hold your staff high and stretch your hand out over the sea: Split the sea! The Israelites will walk through the sea on dry ground. Read verse in The Message Bibl
Statenvertaling met kanttekeningenSTATENVERTALING BIJBEL EN NEDERLANDSE AUDIO BIJBEL STATE TRANSLATION DUTCH BIBLE & DUTCH AUDIOGodsnaam in Bijbels: 17e eeuw